Address:

Girhoma Music Instruments
25 Salah Al Shaimat St
11118
Jordan